Vedtægter for Radio Favrskov

 

 • § 1. Foreningens navn er Radio Favrskov med hjemsted i Favrskov Kommune.
 • § 2. Foreningens formål er at drive ikke kommerciel lokalradio. At servicere og orientere lytterne med hovedsagelig nyt i lokalområdet. Desuden at have en programflade der dækker medlemmernes ønsker og behov.
 • § 3. Foreninger, firmaer, organisationer og enkeltpersoner kan optages som medlemmer.
 • § 4. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Betales for et kalender år ad gangen.
 • § 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
  Formanden vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
  De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der afgår tre medlemmer hvert år – første gang efter bestyrelsens egen indstilling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 • § 6. Foreningen forpligtes ved underskrift af fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
  Køb og salg af fast ejendom samt sager på kr. 25.000,- og derover kræver underskrift af den samlede bestyrelse.
  Foreningen hefter for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.
  Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig heftelse.
 • § 7. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.
  Alle sager afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – evt. den fungerende formands – stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.
 • § 8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen. De vælges for to år ad gangen og afgår på skift.
  Der vælges hvert år en revisorsuppleant, der sidder et år ad gangen.
  Senest 14 dage før generalforsamlingen afleverer kassereren regnskabet til revisorerne, der efter endt revision overgiver det færdige regnskab til formanden.
 • § 9. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned.
  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab – herunder kontingentfastsættelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  7. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant
  8. Eventuelt
 • Afstemninger sker skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  På generalforsamlingen kan afgives en stemme pr. fremmødt medlem.
  Alle medlemmer, personlige, foreninger, og organisationer har en stemme uanset antal medlemsnumre.
  Man skal være 18 år for at udøve stemmeret.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  Generalforsamlingen er Radio Favrskovs øverste myndighed.
  Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i Radio Favrskov og i den lokale presse.
 • § 10. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer for.
  Er der ikke mødt et tilstrækkelig antal medlemmer, kræves det, at 2/3 af de fremmødte stemmer for, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
  Her kan vedtagelse af vedtægtsændring ske, når 2/3 af de fremmødte stemmer for – uanset fremmødet.
 • § 11. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller en generalforsamling tager beslutning herom, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af emner, der ønskes behandlet.
  Indkaldelsesvarsel som ved ordinær generalforsamling.
 • § 12. Bestyrelsens formand er ansvarlig for radioens programmer i forhold til myndighederne.
  Der kan nedsættes udvalg efter behov.
 • § 13. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af disse stemmer for opløsning.
  Er 2/3 af medlemmerne ikke mødt, indkaldes til ny generalforsamling, hvor 2/3 af de møde stemmer kan vedtage opløsningen.
  Et eventuelt overskud overdrages Favrskov Kommunes pulje til frivilligt socialt arbejde.
  Vedtægterne er gældende fra 9.januar 2020.
  Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 9. januar 2020

Dirigent. Ole Søndergaard
Bestyrelsen: Thøger Opstrup, Ib Bergman, Sven Jensen, Michael Nilsson, Anne Nilsson, Bo Jensen Poul Kierkegaard.

 

Foreningens/Radioens Programvirksomhed

Formålet er udøvelse af ikke kommerciel lokalradiovirksomhed.
Vi har en bred vifte af studieværter der sender de forskellige udsendelser.
Desuden sender radioen et ugentlig program der er fra vores lokale område og det er egenproduktion.
Vi kalder vores radio ”radioen for det voksne publikum”, men forsøger at være alsidig med Lørdagsbal, Country og Tryllefløjten, der er vores klassiske program.
Desuden har vi vores serviceprogram Musik & Service.