Info

Vedtægter for Radio Favrskov

 1. Foreningens navn er Radio Favrskov med hjemsted i Favrskov Kommune.
 2. Foreningens formål er at drive ikke kommerciel lokalradio. At servicere og orientere lytterne med hovedsagelig nyt i lokalområdet. Desuden at have en programflade der dækker medlemmernes ønsker og behov.
 3. Foreninger, firmaer, organisationer og enkeltpersoner kan optages som medlemmer.
 4. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Betales for et kalender år ad gangen.
 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
  Formanden vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
  De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der afgår tre medlemmer hvert år – første gang efter bestyrelsens egen indstilling.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 6. Foreningen forpligtes ved underskrift af fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
  Køb og salg af fast ejendom samt sager på kr. 25.000,- og derover kræver underskrift af den samlede bestyrelse.
  Foreningen hefter for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.
  Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig heftelse.
 7. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.
  Alle sager afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – evt. den fungerende formands – stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.
 8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen. De vælges for to år ad gangen og afgår på skift.
  Der vælges hvert år en revisorsuppleant, der sidder et år ad gangen.
  Senest 14 dage før generalforsamlingen afleverer kassereren regnskabet til revisorerne, der efter endt revision overgiver det færdige regnskab til formanden.

Foreningens/Radioens Programvirksomhed

Formålet er udøvelse af ikke kommerciel lokalradiovirksomhed.
Vi har en bred vifte af studieværter der sender de forskellige udsendelser.
Desuden sender radioen et ugentlig program der er fra vores lokale område og det er egenproduktion.
Vi kalder vores radio ”radioen for det voksne publikum”, men forsøger at være alsidig med Jazz, Country og Tryllefløjten, der er vores klassiske program.
Desuden har vi vores serviceprogram Musik & Service.